چاپ

 

دستگاه كولتيواتور (پنجه غازي)

colte_001

colte_001

 

مزایای دستگاه کولتیواتور (پنجه غازی)

colte_002

 

مشخصات فنی دستگاه CU7 K.G.T

colte_003

 

مشخصات فنی دستگاه CU9 K.G.T

* تعداد بازوها بسته به نوع بافت خاك . سيستم شخم . شرايط اقليمي مي تواند افزايش يا كاهش يابد.

 

colte_004