بازدید اعضای هیئت علمی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از شركت "كشت گستر تبریز"